INSTRUSISME LABORAL

PROFESSIONALS DE L’ESPORT DE CATALUNYA

Els que treballem en aquest àmbit hem de tenir un número de registre conforme estem titulats, ja sigui col·legiats al COPLEFC (Col·legi Oficial de Llicenciats/des en Educació Física i Llicenciats/des i Graduats/des en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport) o inscrits al ROPEC (Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport) que disposen de formacions i certificacions oficials.
El COPLEFC és una corporació de dret públic, constituït mitjançant l’Ordre de la Generalitat de Catalunya, de 29 de maig de 1987. Està integrat en el Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de España.

Retiros YOGA
logo_PMW

El COPLEFC agrupa en forma de COL·LEGIATS titulats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.I també agrupa, en forma d’ASSOCIATS, als Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport inscrits en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC), que disposen de formacions i certificacions oficials.

El Registre de Professionals de l'Esport de Catalunya

un registre públic on s’han d’inscriure les persones que exerceixen alguna de les professions de l’esport següents:

  • 1. Professors d’educació física.
  • 2. Monitors esportius.
  • 3. Entrenadors esportius (referits a un esport específic).
  • 4. Directors esportius.

Aquests professionals de l'esport han que disposar de:

  • 1. Titulació corresponent.
  • 2. Habilitació o l’acreditació.
  • 3. Validació de la seva formació o del procés d’aprenentatge.

Si no es disposa de titulació oficial, les persones amb formació i experiència contrastada i que exerceixen la seva activitat en l’àmbit esportiu, poden sol·licitar i obtenir un certificat, per a la inscripció al ROPEC com a professionals.
Tots els professionals de l’esport, monitors, i ara també els professors de ioga, pilates i altres especialitats/disciplines, han d’estar inscrits al ROPEC primer de tot, i a més a més, contractar una assegurança de Responsabilitat Civil i també d’Accidents, si es treballa per a compte aliè.

(Tret d ela pagina del coplefc)
La col·legiació és obligatòria per l’exercici privat de les professions de l’esport
(Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya. DOGC 5123-02.05.08)
«Totes les persones que, per a l’exercici de la professió, acreditin els títols de llicenciatura o de grau especificats per aquesta llei, o les altres titulacions que s’hagin de col·legiar obligatòriament d’acord amb la legislació vigent, s’han d’inscriure obligatòriament en el col·legi professional que els pertoca. En tots aquests casos, el col·legi ha de facilitar, amb finalitats informatives i estadístiques, al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya la llista dels membres col·legials.» (Art.8è apartat 4t de la Llei 3/2008)

I que el fet de no estar col·legiat/da quan la col·legiació sigui obligatòria podrà significar una infracció tipificada per l’article 74.d de la llei de l’esport, sens perjudici de les responsabilitats penals que hi escaiguin d’acord amb la legislació vigent (article 13è).

També la Llei 7/2006 (DOGC 4651-09.06.06),la qual regula l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals diu en el seu article 38:
«La incorporació al Col·legi professional corresponent és un requisit necessari pera l’exercici de les professions col·legiades»

La llei ha considerat necessària la col·legiació obligatòria pel fet que l’exercici de la nostra professió té una gran transcendència en la salut de les persones i sobretot per les repercussions negatives que pot tenir un exercici no adequat d’aquesta. A més de considerar que gran part dels nostres destinataris són infants, gent gran i persones amb problemes de salut.

Les principals funcions com a Col·legi Professional són:

– Ordenar i vigilar l’exercici de la professió dins el marc de les lleis.
– Representar els interessos generals de la professió.
– Defensar els interessos professionals de les persones col·legiades i associades.
– Vetllar perquè l’activitat professional respongui als interessos i a les necessitats de la societat.
– Garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió.
– Protegir els interessos de les persones usuàries i consumidors dels serveis professionals.
– Fomentar el més alt nivell professional i tècnic dels professionals de l’educació física i les ciències de l’activitat física i de l’esport.

Defenso que l’activitat professional estigui regulada, coberta, assegurada, de qualitat i competent. Defenso les titulacions oficials, perquè per fi existeix una regulació, i aquesta regulació garanteix uns coneixements bàsics en l’àmbit de les ciències de l’activitat física, l’esport i la salut. No oblidem que la condició física és un paràmetre de valoració de la salut. Com podem pretendre posar la nostra salut en mans d’algú que no té els coneixements bàsics?
Si l’exercici físic és la nostra passió, també hem de tenir la passió per formar-nos en la BASE, ja sigui universitat, cicles formatius professionals o titulacions que es puguin homologar. Es la nostra responsabilitat. Estiguis en la branca que estiguis, educació, alt rendiment, salut o medi natural, són estudis homologats, que cal tenir per exercir aquesta professió, i que cal defensar. No dic que tothom que disposi d’una titulació universitària et garanteixi una professionalitat, tot és qüestió d’actitud i curiositat per aprendre contínuament, però si que garanteix els coneixements bàsics. Al sortir de la universitat o formació oficial, es essencial una formació continua en formacions específiques, i s’ha d’educar a la població en la importància de saber en qui confies la teva salut, qui t’entrena, i qui dissenya la teva sessió de ioga, força, velocitat, .. i perquè.

La nostra professió és vital per a una societat sana, promoure el moviment, el benestar físic i emocional, ajudem a les persones a millorar la seva qualitat de vida a través de l’activitat física, l’exercici físic i l’entrenament. I no hi ha res més bonic, agraït, apassionant, pels que ens hi dediquem. Darrere de cada alumne hi ha una persona única, que hem d’acompanyar des de l’honestedat, l’empatia i la senzillesa, hem de saber com podem ser una eina per ajudar a les persones des del coneixement.

Leave a comment

Deja una respuesta

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)